Till er som läser.....

Motioner till Landsbygdspartiets årsmöte.

Jag skickade in 2 motioner till LPo:s årsmöte 2013-05-04. Båda bifölls och återges här:

Motion Nr 1:

Motion till Landsbygdspartiets årsstämma 2013-05-04 i Örebro. 

Sysselsättningen anses vara den fråga, som mest kommer att dominera debatten inför valet 2014.

Denna fråga är mycket viktig för hela landet, men än viktigare för landsbygden och de därtill hörande småorterna. När enskilda industrier försvinner, så innebär detta ofta dödsstöten åt en hel bygd. Detta problem uppkommer inte i städerna, där folk trots arbetslöshet väljer att bo kvar och söka sig ett nytt arbete inom pendlingsavstånd och med hjälp av goda kommunikationer. 

Pga. den starka kronkursen och konkurrens från utlandet, så är det industrin i stort – och då särskilt exportindustrin som drabbas. Dessa industrier är ofta förlagda till landsbygdens småorter medan sysselsättningen i storstäderna ofta ligger inom offentlig förvaltning, administration, sjukvård etc. Dessa arbeten är inte konkurrensutsatta på samma sätt.  

Vid ökad arbetslöshet har regeringen i huvudsak satt in åtgärder som gör nytta i storstäderna. T.ex. ROT- och RUT- avdraget, sänkt krogmoms, ökad satsning på högskolor mm. Detta hjälper endast marginellt problemen på landsbygden med tillhörande småorter. 

Det är således större risk att företag på landsbygden drabbas av konjunkturförsämringar. Landsbygden har svårare för att tillgodogöra sig de arbetsmarknadsåtgärder som sätts in. Och som en följd av detta ökar utflyttning och avfolkning. 

Landsbygdspartiet har i sitt partiprogram krävt att antalet bönder ökar. Men också all annan sysselsättning på landsbygden och i småorterna är oerhört viktig. 

Alla företag betalar ju arbetsgivaravift. Av den totala avgiften på c:a 38% så är c:a 8% en ren skatt som går direkt in i statskassan. Övrig del avser pensionsavgifter, olika typer av försäkringar etc. 

Jag vill således att Landsbygdspartiet har en egen landsbygds- och småortsinriktad linje i den kommande sysselsättningsdebatten. 

Jag yrkar därför att partiet utöver sina tidigare föreslagna kärnfrågor också driver frågan om nedsatt arbetsgivaravgift på landsbygden och i småorter. Helt enligt den modell som lär tillämpas i Norge där avgiften blir allt lägre ju längre ut från storstäderna som man kommer. 

Om partiet driver denna linje så ökar också partiets möjlighet att få sponsring från de företag som berörs av sänkningen. 

Gräsholma, Strömsnäsbruk 2013-04-11 

Arne Gunnarsson

 

Motion nr 2:

Motion till Landsbygdspartiets årsstämma 2013-05-04 i Örebro.

Partiet har valt ett antal frågor som man vill driva inför valet 2014. Dessa frågor skall enligt partistyrelsen vara dels av landsbygdskaraktär och dels av sådan art, att de kan hjälpa partiet att komma över 4%-spärren.

Jag delar helt partistyrelsens tankar om dessa avgränsningar. Men det är lätt att frågorna upplevs som enskilda frågor utan gemensam inriktning, om de inte sätts in i ett större sammanhang.

Vi bör ställa oss följande frågor: ”Vad är huvuduppgiften för partiet? Vilken idéologi har man? Vilka mål är det som partiet ytterst vill uppnå”?

Jag yrkar således att stämman ger partistyrelsen i uppdrag att inför nästa stämma 2014 självständigt formulera en samlad målsättning/idéologi som är lättbegripligt för alla och envar.

Gräsholma, Strömsnäsbruk 2013-04-11

Arne Gunnarsson  

 

PS!

Jag har själv i diskussioner med partistyrelsen framfört följande förslag (Obs detta är endast ett exempel, som ej ingår i yrkandet ovan)

Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småorter och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Partiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.03 | 13:05

Punkt 1-4 går ju aldrig att genomföra!
Det är ju faktiskt politiskt harakiri att driva frågan på det sättet!
Vad man kan göra är att höja Grundavdrsget för alla

...
27.01 | 21:39

Rotavdrag för skogsskötsel är fel. För en skogsägare är ju hela omkostnaden för skogsskötsel redan avdragsgill. Det skulle i så fall vara extra avdrag.

...
27.01 | 20:00

Ja just rätt, Arne, vi måste jobba på alla fronteroch p alla sätt för att bli iakttagna. Vi måste vara våghalsiga ideer, ROT-avdrag i skogsskötsel.

...
31.12 | 20:10

Ni borde liera er med Härjedalspartiet som också driver landsbygdsfrågor. Olle Larsson i Härjedalspartiet kommer att få en riksdagsplats i SD i vår!

...
Du gillar den här sidan